ČLOVĚK BOŽÍHO SLOVA (kapitola z knihy o Smithu Wigglesworthovi)

28.12.2014 by

„V popředí celého Wigglesworthova života a služby stály dvě věci. Za prvé: horlivě miloval Boží Slovo. A za druhé: měl neochvějnou jistotu víry v Boha, který nám své Slovo dal. Jestliže k dané problematice něco říkalo Boží Slovo, tak to tím pro Wiggleswortha končilo. To sám dokázal, když dal v sázku svůj život a odmítl podstoupit operaci slepého střeva a namísto toho se postavil na to, co říká Bible. Jeho zkušenost krásně vyjadřují slova žalmisty:

„Jak jsem si zamiloval tvůj zákon! Celý den o ném rozjímám.
Jásám nad tvým slovem jako teny kdo nalezl velikou kořist.
Nenávidím klam, oškliví se mi; miluji tvůj zákon. Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj zákon;
nic jim není překážkou. “
( Žalm  119,97. 162-163.165 )

Tyto čtyři biblické verše dobře shrnují charakter Smithe Wiggleswortha.
Wigglesworth nikdy neprožil více než patnáct minut života bez toho, že by si četl Boží Slovo – a to bez ohledu na to, kde a v čí společnosti se právě nacházel. Během společného jídla jsme se sdíleli a pokrm jsme neustále prokládali Božím Slovem. Před jídlem vždy Wigglesworth vzdal díky Bohu, což ale nebyla krátká jednovětá modlitba, a někdy svým chraplavým hlasem zazpíval píseň chvály. Potom jsme jedli první chod. Po jeho skončení Wigglesworth četl Písmo a modlil se. Snědli jsme další chod. Potom, bez ohledu na to, zda to byl či nebyl poslední chod, znovu četl a modlil se. To byl jeho životní styl. Nikdy naprázdno neopakoval naučené modlitby.

Poté, co Wigglesworth přebýval nějakou dobu v naší rodině, si jeden z mých bratrů při jedné konkrétní příležitosti obzvláště uvědomil Wigglesworthovu lásku k Božímu Slovu. Bratr ho tehdy odvážel na další místo, kde měl sloužit. Byli již asi deset minut na cestě a povídali si o běžných věcech, když Wigglesworth náhle zakřičel: „Stop!“ Bratr okamžitě zastavil automobil a pomyslel si, že se zřejmě něco vážného stalo. Wigglesworth ale jen sklonil hlavu k modlitbě: „Pane, je mi to líto. Mluvili jsme o všem možném, jen ne o Tobě, o Tvém Slově a o lidských duších. Prosím, odpusť nám to.“ Potom se otočil na mého bratra a řekl: „Můžeš pokračovat.“ Téma jejich rozhovoru se po zbytek cesty stočilo jiným směrem…

Jednou se někdo Wiggleswortha zeptal, zda by mu mohl doporučit nějakou dobrou knihu na téma božského uzdravení. Odpověděl: „Existuje jen jediná učebnice na toto téma: Boží Slovo.“

Jeden z mých bratrů, na kterého Wigglesworth položil ruce, aby ho uvolnil ke službě uzdravování, byl povolán modlit se za muže, který umíral na rakovinu. Měl před sebou poslední týdny života.

Bratr mu řekl: „Ted se za vás modlit nebudu, ale vrátím se za týden. Chtěl bych, abyste si do té doby v Písmu prostudoval všechny novozákonní zázraky.“

Bratr se po týdnu vrátil, jak slíbil, a zeptal se muže, zda si v Písmu četl pasáže o zázracích. Odpověděl, že si během týdne několikrát přečetl všechny biblické příběhy o uzdravení. Když to bratr uslyšel, ihned na něj položil ruce a on byl uzdraven.Žalmista napsal: „Vyvýšil jsi své Slovo nad své jméno “ (Žalm 138,2 – KJV).

Smith Wigglesworth se naučil tajemství Božího Slova. Prohlásil: „Boha poznávám prostřednictvím Jeho
Slova. Nepoznávám Ho prostřednictvím dojmů, pocitů a emocí. Znám Ho jen skrze Slovo.

Dodával: „Je nebezpečnou praktikou nechávat se vést našimi pocity. Nejsme spaseni skrze své pocity, ale Božím Slovem. Spasení se nemění s tím, jak kolísají naše pocity.“

Většina křesťanů toto ještě potřebuje pochopit. Příliš se zabývají svými proměnlivými pocity. Mnozí, kteří za mnou přicházeli ve stavu zoufalství, mi řekli: „Vím, že bych teď už asi měl být spasen, ale necítím se jako nový člověk. Prostě se necítím být spasený.“ Wigglesworth rozuměl tomu, že se nesmíme zabývat svými pocity a že stačí, abychom se sytili Božím Slovem. Pocity se mění a i křesťanovy emoce mohou být nějakou dobu proměnlivé. Boží Slovo se však nikdy nemění a nakonec ovlivní a usměrní i naše emoce. Kdosi řekl: „Víra v Boží Slovo je kořen. Pocity jsou ovoce.“ Jestliže se kořen správně zapustí, nemusíme se obávat o ovoce.

Před nedávnem se konalo shromáždění na radnici jistého anglického města. Ve vstupní hale byla velká prodejní výstava křesťanských knih. Jeden z mých přátel sháněl Bibli, a proto oslovil jednoho z pořadatelů.
„Rád bych si koupil Bibli,“ řekl, „ale nevidím tu žádnou vystavenou.“ Mladík odpověděl: „My už Bible neprodáváme. Ted už je nepotřebujeme, protože máme Ducha.“

Každá zkušenost, jakkoliv přesvědčivá, je pochybná, jestliže jejím základem není Boží Slovo!

Wigglesworth otevřeně odsuzoval zakládání víry na zkušenostech namísto na Božím Slově. Pro něj bylo
Boží Slovo vždy tou nejvyšší autoritou. Je rozhodně správné, že vycházejí knihy o životech velkých Božích mužů a žen, jako byl i Smith Wigglesworth, a knihy s jejich vyučováním. Jistě jsou pro tisíce lidí požehnáním a inspirací.

Wigglesworth však říkával, že Boží Slovo nelze ničím
nahradit. Jedním z důvodů velké moci jeho služby bylo, že žil ve Slově a Slovo žilo v něm. Protože v něm přebývalo živé Boží Slovo, mohl lidem sloužit k životu.

Wigglesworth promlouval Slovo života k slepým očím, které prohlédly, k hluchým uším, které začaly slyšet, a k němým ústům, která promluvila.

Promlouval Slovo života k odumřelým končetinám, jež se opět probudily k životu, a k tělům chřadnoucím pod tíhou zákeřných chorob, která opět povstala ke zdraví.

Promlouval Slovo života k lidem posedlým démony, a služebníci smrti se museli dát na útěk. Promlouval Slovo života k mrtvým tělům, která pocítila moc života vzkříšení.

Wigglesworth neztrácel čas a úsilí marnou snahou rozumově pochopit moc Božího Slova. Četbu jiných knih považoval za ztrátu času. Věřil tomu, že nejlepší je investovat čas do četby Bible.

Wigglesworth byl skutečným mužem Slova. Věděl, že jednou ze služeb Ducha Svatého je vyučovat nás a uvádět nás do veškeré pravdy. Avšak k intelektuálnímu způsobu vyučování se stavěl rezervovaně. Při několika příležitostech prohlásil: „Někteří lidé rádi čtou svou Bibli v hebrejštině. Jiní ji rádi čtou v řečtině. Já ji rád čtu v Duchu Svatém.“

Když Petr s Janem stáli před veleradou a hájili se proti obviněním, která proti nim byla vznesena kvůli uzdravení chromého muže, náboženští vůdci shledali, že jsou to lidé neučení a prostízašli a poznali na nich, ze bývali s Ježíšem “ (Skutky 4,13 – KJV). Spasitel na jejich životech zjevně zanechal svůj viditelný otisk.

Podobně zjevný otisk byl vidět i na Wigglesworthovi. Často udivoval učence, když ve svých výkladech Písma přicházel s myšlenkami vycházejícími z jazykového rozboru původních biblických jazyků, aniž by znal jediné slovo hebrejsky či řecký. Mnozí se nad tím podivovali a říkali: „Co je to za člověka?“

Nebýt pomazání, nebylo by asi příjemné naslouchat Wigglesworthovi. Slyšel jsem ho mluvit nesčetněkrát: na velkých či menších shromážděních i během soukromých rozhovorů, ale nikdy jsem ho neslyšel mluvit bez pomazání.

Nikdy nečetl žádné teologické rozbory, proto jeho mysl nebyla poskvrněna různými zmatenými teoriemi. Zůstávala vždy otevřena Duchu Svatému, od kterého přijímal úžasná zjevení. Poslední věc, kterou dělával před spaním, bylo, že svou mysl nasytil čistým Božím Slovem.
Díky tomu se jeho podvědomí i ve spánku zabývalo jedinečným Slovem živého Boha, které zpracovávalo i v noci. Často se probouzel s nějakou vzácnou myšlenkou týkající se Božího Slova.

Ihned po probuzení se opět nořil do Bible. Říkal, že je důležité dostat Boží Slovo do sebe hned po ránu, dříve než mysl začne být atakována světem. Jeho přístup k Božímu Slovu krásně shrnuje následující vyznání: „Bůh to řekl, já tomu věřím, a tím je to ustanovené!“

To byl standard, podle kterého Smith Wigglesworth žil i sloužil. Nikdy neklopýtl a držel se pevně Božího Slova až do samotného konce. Nezemřel tak, jak smrti běžně rozumíme. Nic, co se ho týkalo, nezavánělo smrtí. Jednoho dne jednoduše odešel do nebe.“

Kniha o Smithu Wiggesworthovi se vám bude opravdu líbit. Je napsána čtivým způsobem jako svědectví od člověka, který Smithe W. bezprostředně znal. Smith W. chodil v Boží moci a uzdravil každého, za koho se modlil. Na svou dobu měl úžasné poznání Boha a služby smíření. I když jeho poznání nebylo dokonalé a dotažené do nejmenších detailů, tato kniha vás rozhodně obohatí. Postoj a přístup tohoto služebníka je inspirací pro každého z nás.

Knihu si můžete objednat zde.

Výňatek z knihy „Smith Wiggesworth – Tajemství jeho moci“ od Alberta Hibberta.
Kapitola je zde publikována s laskavým svolením vydavatele.

Related Posts

Tags

Share This