Evangelium Dan Mohler

19.1.2014 by

Evangelium Dan Mohler

Zde si můžete  poslechnout či přečíst evangelium v podání Dana Mohlera… Je to úžasně podané evangelium s pohledem na to, kdo díky Pánu Ježíši jsme. Kdo je Dan Mohler si můžete přečíst v rubrice „Kdo je kdo“

 


Chci s vámi dnes sdílet jednu dobrou zprávu. Když slyšíte to slovo „evangelium“, tak evangelium znamená „dobrá zpráva“. Když se narodil Ježíš, tak anděl říká pastýřům: „Hle přináším vám dobrou zprávu o veliké radosti.“ My se nesnažíme být šťastní lidé, nesnažíme se najít štěstí. Když rozumíme Pravdě, tak prostě máme radost. Takže chci trochu mluvit o té Pravdě. A potom každý, kdo se bude chtít namočit, tak vás podržíme pod hladinou a když přestanou bublinky, tak vás vytáhneme a budete si jistí, že jste zemřeli, aby jste mohli konečně žít. Ale teď žerty stranou.

V Evangeliu nemůžete žít, dokud nezemřete. Vy nepřijmete Ježíše do svého života, On se stane vaším životem. Vy Ho nepřidáváte ke svému starému způsobu myšlení a cítění. On vejde a dá vám úplně nový život. Úplně nový motor a hnací sílu pro život, úplně nové oči, přes které se díváte, a úplně nové srdce, ze kterého můžete žít. Nazývá se to „znovuzrození“. My jsme se nemodlili modlitbu, aby jsme šli do nebe. Nebe přijde zpět do nás. Celý svět potřebuje tuto pravdu a oni se k ní nedostanou, pokud budeme pouze kázat, že mají jít do nebe, ale [hlavně] tím, že budeme žít život Lásky, milosti, odpuštění a budeme následovat Ježíše. Ježíš si nezasloužil nic z toho, co dostal na kříži, a nestěžoval si, nebrečel, neříkal „Toto není fér, tohle by mi neměli dělat.“ Jen řekl „Otče odpusť jim, oni neví, co dělají.“ A Ježíš věděl, že pokud nám ukáže Lásku, tak budeme moci uvidět její krásu, její moc a budeme inspirováni se jí stát. Kdokoliv může bránit svoje práva, každý se může naštvat a hněvat se, ale kdo je připravený se pokořit, položit svůj život a milovat? – To je následování Ježíše.

Můžete Mu zpívat, můžete se k Němu modlit, když jsou věci těžké, ale jsme povoláni Ho následovat. A pokud tyhle věci nenacházím v Ježíšově životě, potom je nechci ani ve svém. Již nemám žádný důvod být zraněný, uražený nebo odrazený. Před 18ti lety jsem zjistil, že to již nadále nikdy není o mě, že to je o Kristu ve mě a On je naděje slávy. Proto jsme znovuzrození, proto máme nové srdce, novou přirozenost, novou cestu. Musíme přestat dovolovat životu, aby určoval, kdo jsme, musíme přestat dovolovat životu říkat „jaký je Bůh“, protože On je již zjevený skrze svého Syna. Skrze Ježíše víme, kdo/jaký Bůh je, a nyní skrze Ježíše poznáme kdo opravdu jsme. Takže položíme svůj život, vezmeme svůj kříž a následujeme Ho.

V Matouši 16 řekl „Pokud někdo chce jít za mnou, ať prvně zapře sám sebe“ – neřekl „Modlete se modlitbu, aby jste šli do nebe“ – a já jsem šťastný, že jdeme do nebe, ale tohle neřekl. Jsem šťastný, že budeme žít navěky, ale to není důvod, proč jsem křesťan. Jsem křesťan, abych naplnil důvod, proč mě stvořil. Jsem křesťan abych svědčil o Jeho obrazu, Jeho srdci a aby to světlo, které ve mě zapálil, zářilo tak, aby ho mohli vidět ostatní. Nepotřebuji, aby jste pro mě něco dělali, jsem již v pořádku. Konečně jsem na místě, kdy vás miluji na místo, abych vás potřeboval. A to vás osvobozuje, protože mě již nemůžete zklamat, nemůžete mě naštvat nebo frustrovat. A nyní vás již nemůžu použít jako výmluvu, proč nejsem v pořádku. – Protože Pravda, které nyní rozumím způsobuje, že jsem vždycky v pořádku. A pokud mi něco uděláte, proč je tak snadné kvůli vám plakat/prosit? Proč bych neměl plakat za vás? Protože pokud mi uděláte něco špatného, tak vy nevíte kdo jste, takže ve skutečnosti já nejsem ten, kdo má problém, vy jste v potížích, protože nevíte kdo jste. Protože pokud by jste věděli kdo jste, tak by jste se tak nechovali, nebo by jste tak nemluvili. Takže proč bych se měl urazit, proč bych tomu měl dovolit, aby mě to ovlivnilo, když pravda mě již osvobodila? Vidíte? Dny zatvrzelého srdce u mě již skončily, proto se neustále usmívám a vy to nemůžete nijak ovlivnit. Můžete mě zastřelit a stejně se budu usmívat navždy.

Bůh v Genesis stvořil člověka podle Svého obrazu. Četli jste to někdy ve své Bibli? Řekl „Učiňme člověka k našemu obrazu a podle podoby Boží učinil člověka.“ Takže náš stvořený smysl/hodnota a důvod, proč člověk žije, je „Boží obraz“. Proto Ježíš řekl „Pokud někdo chce jít, ať zapře sebe.“ Proč je to na prvním místě? Protože jste nikdy nebyli stvořeni pro sebe. Byli jste stvořeni pro Boží obraz a když člověk zhřešil a jedl ovoce z toho stromu v zahradě, tak ztratil Boží obraz. Byl oddělen od Lásky. Stále byl milován, ale již nebyl naroubovaný, takže přišel na mizinu, stal se mrtvým vevnitř a sebestředným. On jenom nezhřešil, ale převzal přirozenost toho, který je podvedl, a všechno, kým je Bůh udělal, se zdálo být ztracené. – Protože Bůh řekl „V den, kdy budeš jíst z toho stromu, jistě zemřeš.“ Víme, že nepadl na zem mrtvý, to znamená, že všechno, co byl stvořen být, zemřelo. Ztratil svoji identitu/totožnost a ztratil Boží obraz. Takže co udělal Bůh? Poslal posledního Adama – druhého Adama – posledního a jeho jméno je Ježíš. On naplnil co [první] Adam nezvládl. On byl příkladem života, pro který jsme byli stvořeni. On nám ukázal, jak život opravdu vypadá. On je víc než váš zachránce, On je více než váš Král, On je váš vzor pro život. On nám ukázal, pro jaký život byl člověk stvořen, jinak by nikdy neřekl „Následujte mě.“ Jinak by řekl pouze: „Uctívejte mě.“ Ale On řekl „Následujte mě.“ – Takže můžeme být jako On. Bible říká „pokud říkáte, že v Něm zůstáváte, máte chodit jako chodil On.“ Amen.

Takže tohle je dobrá zpráva. Když se dobře podíváme na Ježíše, uvědomíme si, že On na kříži neodhaluje náš hřích, ale že náš hřích na kříži odstraňuje, aby nám ukázal, že máme pro Boha a Jeho Království obrovskou hodnotu. Kříž neodhaluje váš hřích, ale odstraňuje váš hřích. On nezemřel, aby vás vzal do nebe. On zemřel, aby zaplatil cenu, aby se nebe mohlo vrátit zpět do vás. On přišel aby spasil co bylo zahynulo. – To není opitý člověk někde v parku. To je váš osud, vaše stvořená hodnota a váš smysl/účel v životě. – Když toto [v zahradě] zemřelo, tak Ježíš řekl „Nyní zemřu já, abych to znovu přivedl k životu.“ Zde je co znamená být znovu narozen. – Vy se obnovíte duchem své mysli, důvod a motivace vašeho života se úplně změní. Již nežijete nadále na úkor druhých, již světu kolem vás nedovolujete, aby vás určoval. Ale dovolujete Tomu, který je ve vás, [vám] ukázat „kdo jste“. Nejste produktem/výsledkem světa a lidí. Jste výsledkem dokonaného Kristova díla.

Naneštěstí jsme byli učeni něco jiného, jiné cestě, ale musíme se obrátit na Tu [pravou] cestu. Byli jsme učeni jinak. Byli jsme učeni, že pokud vám lidi něco udělají, tak jste zranění, naštvaní a mstíte se. [Ale] Ježíš říká „Kde se rozmůže hřích, milost se rozmůže ještě víc.“ Říká „Boží dobrota vede lidi ke změně.“ Vy neodplácíte zlem za zlé, vy přemáháte zlo dobrem. Vidíte? Pokud by jsme měli přemáhat zlo zlem, tak by Bůh neposlal svého Syna, aby nás zachránil, ale prostě by nás odsoudil a smetl. Ale namísto toho On přemohl zlo tím, že poslal dobro. My nyní můžeme vystoupit z temnoty, ze zla, ze sobeckosti a vstoupit rovnou do Krista. – Toto znamená být křesťan. Pokud tomuto nebudete rozumět, tak jen prostě budete chodit do církve a myslet si, že mu děláte „bohoslužbu“, že se mu odvděčujete svými písněmi. Ale ne, On chce váš život, chce vaši dispozici/povahu, vaše emoce, vaše myšlení, vaše srdce – chce [celý] váš život. Pokud si nedáte pozor, a nebudete tomuto rozumět, tak budete konkubína. Víte, co je konkubína? Ve Starém zákoně byli ženy, které byli kolem krále a jediné co dělali bylo, že sloužili králi, čekali na krále a dělali věci pro krále, a jednou za čas jednu z nich zavolal do svých komnat a strávila noc s králem a otřela se o královu slávu. Spousta křesťanů má mentalitu konkubíny – jen slouží Pánu a myslí si, že k tomu jsou povoláni, a doufají, že se občas o Něj otřou a že se jich dotkne. Vy nejste konkubína, jste Královna, jste Nevěsta. On nehledá přítelkyni na chvíli, On našel manželku. Sledujete?

Takže zde je pointa. Když se znovu narodíme, tak zapřeme sebe. Vodní křest je znamením smrti sobě. Říkám vám pravdu – pokud nezemřete sobě, nikdy nebudete svobodní, nikdy nebudete opravdu žít. Nastavíte lidi [kolem sebe] tak, že vás budou moci zklamat, budete se ospravedlňovat věcmi, kterými v životě procházíte a zaručeně zůstanete stejní. Pokud si budete držet právo mít práva, nikdy nepoznáte svobodu. Když se stanete křesťanem, tak se vzdáváte všech svých práv, aby jste získali jediné – vypadat jako váš Otec. A pokud něco nenajdete v životě Ježíše, tak ať to není ani ve vašem životě.

Takže vás chci dnes povzbudit, aby jste věděli, že můžete být znovu narozeni. Pokud již jste znovu narozeni, tak to je skvělé, jen se ujistěte, že přidáte toto zjevení k vaší víře. Nejste křesťané kvůli požehnání. Nejste křesťané jen pro zaopatření. Nejste křesťané, aby vám Bůh všechno urovnal. Jste křesťané, aby vás On proměnil zevnitř ven. Nejsme zde dnes ráno kvůli tomu, co pro nás může udělat. Jsme zde pro to, jak nás může učinit, aby jsme vypadali více jako On. Milost vás dnes vzbudila – důvod, proč jste naživu je milost. Milost vás dnes vzbudila, aby vám dala další den, aby jste mohli vypadat jako váš Otec. Ne pro to, aby vám všichni činili dobře a všechny okolnosti byli perfektní. ON vám dal další den [na to], aby jste vypadali jako On a zanechali odkaz, který navěky přinese slávu Jeho jménu. Poslouchejte dobře. Váš život je dar. Není to otročina, nebo břemeno. Váš život je dar. Máte tuto krátkou příležitost nazvanou „život“, aby jste žili způsobem, který mluví navěky. Můžete se zaseknout v [nějaké] situaci, můžete uvíznout v povrchní bolesti, v řečech jako „on řekl, ona řekla“, v pomluvách, a úplně minout důvod, proč Duch Boží žije ve vás. Neříkám, že nepůjdete do nebe, ale není to dobrý odkaz/dílo. Máte tuto obrovskou výsadu žít život tak, že to přinese slávu Jeho jménu navždy. Máte jednu krátkou příležitost, teď jste zde a vzápětí jste pryč, ale [váš život] může jménem Krále mluvit navždy.

Chci vás k tomu dnes pozvat. A chci sdílet jednu jednoduchou pravdu ohledně vodního křtu. Pokud máte Bibli, podívejte se do Římanům 6. Říká se zde „Co tedy řekneme? Máme zůstat v hříchu, aby se rozhojnila milost? 2 V žádném případě! Jak bychom mohli ještě žít v hříchu my, kdo jsme mu zemřeli?“ – Vidíte je to více než se jen modlit modlitbu, aby jsme šli do nebe. Je to víc než že jsme cítili lítost a poprosili Boha, aby nám odpustil. My jsme zemřeli hříchu. Uvědomili jsme si, že jsme nebyli stvořeni pro hřích, nebyli jsme stvořeni pro sebe, byli jsme stvořeni pro Jeho obraz. – A říkáme, že končíme s tím životem [pro sebe a pro hřích]. Neprobudíme se s tím, že se budeme snažit žít lépe. Vzbudíme se a budeme přijati Bohem, budeme věřit, že jsme synové. Nebudeme se snažit nehřešit, budeme se považovat za vskutku mrtvé hříchu. Vzbudíme se ráno přijatí, odpuštění, spravedliví a [s tím, že jsme] Boží vůlí. Pokud učiníme strom dobrý, ovoce bude dobré. Já se nemusím tolik snažit [vyprodukovat dobré ovoce], prostě se stanu [dobrým stromem]. A vírou jsem zachráněn skrze milost. Pokud se vzbudíte a budete se snažit nehřešit, tak se budete cítit, že selháváte. Pokud se vzbudíte a budete věřit, že jste Jeho, tak začnete žít „jako že jste Jeho“, začnete myslet jako že jste Jeho. Pokud si budete myslet, že jste konkubína, tak budete žít jako konkubína. Ale pokud budete myslet, že jste nevěsta, potom ponesete ovoce nevěsty. Vidíte? Pokud se Bohu povede změnit pohled, jakým se díváme, potom může změnit způsob, jakým žijeme.

Takže jsme mrtví hříchu. Říká „3 Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni do Krista Ježíše, jsme pokřtěni do jeho smrti? 4 Jsme s ním tedy skrze křest pohřbeni do smrti, abychom tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, i my mohli začít chodit v novotě života. 5 Jsme-li s ním tedy ztotožněni podobou ve smrti, jistě budeme ztotožněni i podobou vzkříšení. 6 Víme přece, že náš starý člověk [/ život ] byl ukřižován s ním, aby bylo umlčeno hříšné tělo, abychom již dále nesloužili hříchu. 7 Neboť kdo zemřel, je ospravedlněn od hříchu. 8 Jestliže jsme tedy s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít. 9 Víme přece, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá, smrt nad ním už nepanuje. 10 Neboť že zemřel, zemřel hříchu jednou provždy, ale že žije, žije Bohu. 11 Tak se i vy považujte za vskutku mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ – Není to dobrá zpráva?

Když jste pokřtěni vodou, tak jdete pod vodu. Vodní křest symbolizuje smrt, pohřeb a vzkříšení Ježíše. Voda symbolizuje Jeho hrob. Důvod, proč ponořujeme celé tělo je, že On byl dán do hrobu. Důvod, proč vaše tělo pak vytáhneme je, že On vstal z mrtvých. Boží mocí všechno co jste kdy udělali a čím jste kdy byli/prošli jde pod vodu, všechny hříchy jsou odpuštěny, každá chyba, kterou jste kdy udělali, všechno co jste kdy udělali a co vám někdo udělal je mrtvé. Ten člověk zemře. Není to o lítosti, vině, odsouzení nebo hanbě. Není to že teď musíte vynahradit svoji minulost. Je to vírou nazvání toho starého mrtvým, aby jste mohli obléci úplně nový život. Nesnažit se vracet do minulosti a snažit se ji vyřešit Evangeliem. Vy berete minulost skrze Evangelium a minulost je smyta pryč. To jak jste se v minulosti cítili se začne měnit kvůli pravdě a najednou namísto aby jste byli zraněni, tak máte bolest za druhé, namísto aby jste se sami litovali, tak toužíte, aby všichni viděli jasně. Namísto aby jste byli rozhněvaní a frustrovaní, tak denně pokládáte svůj život jako Ježíš a říkáte „Odpusť jim Otče, nevědí co činí.“ Tím nebudete nečinní lidé, tím budete Boží muži a ženy a pomůže vám to chodit v moci Lásky.

Každý může být naštvaný, kdokoliv může být frustrovaný, vůbec nejste výjimeční, pokud ve světě žijete frustrovaní. Jste výjimeční, pokud máte moudrost, vidíte za to a žijete svůj život s radostí do tváře toho všeho. – To ukazuje, že opravdu rozumíte. – Podle ovoce [vašeho] života je zjevné, co opravdu vidíte [/ kam je zaměřený váš pohled]. ||

Efeským 4. Pavel hovoří o obdarováních v Těle Kristově a tyto obdarování jsou pro přípravu a vybavení [svatých] ke službě. Říká, že tyto obdarování budeme mít aby jsme již nadále nebyli zmítáni a unášeni každým větrem učení, aby jsme měli jedno srdce, byli jedné mysli, byli založeni v jedné víře. Jak můžeme chodit v takové jednotě, když máme tolik různých povolání, obdarování, rozdíly v preferencích? Jak můžeme být jednotní a v jednotě, když je taková různost? Je to možné takto – ve vaší milosti, ve vašem obdarování, povolání, ať je to uctívání, misie, lidé bez domova, staří lidé, nebo prostě milování lidí ve světě – bez ohledu na to, jak se zdáme různí ve svém povolání, tak se všichni probouzíme pro stejný důvod, všichni žijeme pro jeden důvod – probouzíme se pro Jeho obraz a aby jsme milovali. Jsme synové a dcery dávno před tím, než jsme pastorové a vedoucí chval. Jsme synové a dcery dávno před tím, než jsme manželé a manželky. Vy můžete být ten nejlepší manžel pouze pokud prvně [/ na prvním místě] vidíte, že jste [Boží] syn. Nejúžasnější manželka můžete být pouze, pokud prvně vidíte, že jste [Boží] dcera. – A takto jsme povolání žít. Jednota víry je, že se všichni budíme pro stejný důvod a nazývá se chození v Jeho přirozenosti, chození v Jeho Lásce.

Zde to máte. Efeským 4:17 Toto tedy říkám a dosvědčuji v Pánu, abyste již nechodili tak, jako chodí ostatní pohané, v marnosti své mysli, 18 zatemnění v rozumu a odcizení od Božího života kvůli nevědomosti, která je v nich pro zatvrzelost jejich srdce. 19 Ti otupěli a vydali se nestydatosti, aby chtivě páchali každou nečistotu. Zde říká, že ti lidé neví „kdo jsou“, a že nevidí jasně, takže život marní věcmi, které nemají hodnotu nebo nevedou k životu. Podívejte se, co dále říká nám. Mluví zde k vám. Říká: 20 Vy jste však Krista takto nepoznali 21 – pokud jste ho ovšem uslyšeli a byli o něm vyučeni tak, jak je pravda v Ježíši, 22 že vzhledem k dřívějšímu způsobu života máte odložit toho starého člověka, který se kazí podle klamných žádostí. 23 Obnovujte se pak duchem své mysli 24 a oblékněte toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy.

Koloským 3:1 „Když jste tedy byli vzkříšeni s Kristem {- tzn. znovu narozeni -}, hledejte to, co je nahoře, kde po Boží pravici sedí Kristus. 2 Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi;“ – Vidíte? Nemodlili jste se modlitbu, aby jste šli do nebe, vy jste zemřeli. 3 neboť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. 4 Až se ukáže Kristus, náš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy. {- protože toto je pravda, tak -} 5 Umrtvěte tedy své pozemské údy – smilstvo, nečistotu, vášeň, zlou žádostivost i lakotu (což je modlářství), – Všimli jste si? Říká usmrťte. Neříká udělejte novoroční předsevzetí, neříká snažte se více, řekl usmrťte. Jak to udělám, aniž bych se chytil do dělání skutků? Aniž bych se vystavoval selhání? Jak to prostě odložím? Tak, že si uvědomím, že jsem pro ty věci nebyl nikdy stvořen. Tím, že si uvědomím, že to nikdy nebyla moje stvořená hodnota/smysl. Tím, že osamotě přijdete před Boha a uznáte, že jste nikdy nebyli stvořeni pro sebe a vaše tělo. Nikdy jste nebyli stvořeni, aby jste žili na úkor těla jiného člověka. Byli jste stvořeni milovat. Přátelé, jediné co musíte chtít, je stát se Láskou. Přijít s tím osamotě před Boha a říct Mu to a Bůh vás začne uvnitř měnit. – Způsobí, že uvidíte způsobem, jakým vidí On a způsobí, že budete žít tak, jako žije On.

Ve verši 8 říká že, vy máte ty věci odložit. Neřekl zvládněte je. Řekl odložte je. Rozmohlo se nám zde „zvládání hněvu“, ale on neřekl „zvládněte svůj hněv.“ On řekl „odložte ho“. Takže co mám udělat? Mám zvládat svůj hněv? – Takže jsem opravdu nahněvaný na svého bratra, ale řeknu nuceně klidným hlasem „To je v pohodě…“ a vevnitř to budu dusit? Je to zvládání hněvu? Ne, to je pokrytectví. Sice mu nedávám najevo svůj hněv, ale jsem naštvaný. To je bláznivé, to je pokrytectví. To už by bylo lepší dát to najevo. Ale Ježíš říká odložte to. Nebyli jste stvořeni pro hněv [- aby jste se hněvali -], protože jste nebyli stvořeni pro sebe a jediný důvod, proč jste naštvaní je, že si berete lidi osobně. My potřebujeme brát osobně Evangelium a potom se již nikdy nebudeme hněvat a budeme se dívat očima, kterými se dívá Ježíš. A pak uvidíme lidi tak, jak On nás viděl, a budeme po Zemi šířit evangelium – ne jen skrze kázání „Obraťte se k Ježíši, aby jste šli do nebe“, ale skrze to, jak žijete život, který zjevuje Jeho Lásku.

Říká 8 Ale nyní odložte to všechno: hněv, vztek, špatnost, rouhání a nemístné řeči ze svých úst. 9 Nelžete jedni druhým, když jste svlékli toho starého člověka s jeho skutky. – Proč bych nelhal druhým? Protože jsem svlékl toho starého člověka a oblékl jsem toho nového. Stejně – proč vlastně lžu? Protože se snažím chránit a zachránit, protože chci, aby jste si mysleli, že něco jsem.. Lžete totiž jedině kvůli sobě a my již nyní druhým nelžeme, protože jsme zemřeli sobě. Nemusíme nic dokazovat, nepotřebujeme od druhých něco získat, již jsme vše přijali – [je to] Kristus v nás. Takže nebudeme lhát, protože jsme svlékli starého člověka a podívejte, koho jsme oblékli – nového člověka. 10 a oblékli toho nového, který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. – Takže vidíte, o co Ježíši jde? Jde mu o to, aby vás obnovil zpět k [Božímu] Obrazu. Nejde Mu o to vzít vás jednoho dne autobusem do nebe. On vás obnovuje zpět k [Božímu] Obrazu. On byl příkladem života, aby vám ukázal, čím jste byli odpočátku. On přišel a stal se lží, aby vy jste se mohli stát pravdou. – On se stal hříchem, aby vy jste mohli být svobodní. On byl oddělen od Boha, aby vy jste mohli být navždy připojeni. On byl vzkříšen z mrtvých, aby vy jste nikdy nezemřeli. To je Evangelium Ježíše Krista.

Takže říká, že jsme obnoveni v poznání podle Obrazu toho, který ho stvořil, a ve verši 12 říká – tímto to uzavřu a moje modlitba za vás je, aby jste jak to budu číst, dali své srdce této pravdě. Opravdu vás prosím, aby jste se pokořili pod mocnou ruku Boží. Prosím neodejděte dnes s něčím, co by nebyla Láska. Prosím neodejděte odsud zranění, nahněvaní, neodcházejte naštvaní na bratra nebo sestru, neodcházejte s tím, že soudíte druhé. Bůh vám nic z toho neudělal. Pokud by měl něco takového vůči vám, nebyli by jste spasení, neměli by jste Božího Ducha a jednoho dne by jste nešli do nebe. Takže proč se díváme na ostatní způsobem, kterým se On na nás nedíval? V Matouši 18 nazval „zlým služebníkem“ toho muže, který prosil, aby mu odpustil dluh. Bylo mu odpuštěno všechno, co kdy dlužil a vzápětí uvěznil svého bližního, který mu něco dlužil. Tomu člověku jeho pán vše odpustil, ale svému bližnímu [potom] něco neodpustil. Když si spočítáte hodnotu těch talentů v dnešní měně, tak jeho dluh byl asi 19 miliónů dolarů a ten druhý 500 dolarů. Tomu služebníku byl odpuštěn dluh 19 miliónů dolarů a škrtil svého bližního kvůli 500ti dolarům. Bylo mu Bohem odpuštěno všechno, co dlužil a neodpustil svému bližnímu. Bůh říká, že to byl zlý služebník. Nechci, abych to byl já nebo vy. Bůh nám odpustil všechno a my toto požehnání jenom nepřijímáme, my se stáváme tímto požehnáním. Nestačí být milován Bohem, je potřeba stát se Boží Láskou.

Koloským 3:12 Oblečte se tedy jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, v slitovný soucit, dobrotu, pokoru, vlídnost a trpělivost. – To jste vy – milovaní – jste Jeho povolaní a vyvolení. Podívejte – „nikdo nepřichází k Otci, aniž by byl zavolán, nebo přitažen Ním“. Vy máte touho po Bohu jedině pro to, že On vás chce a přitahuje. Oblečte se tedy, jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, soucitným milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. 13 Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy. – Pokud má někdo stížnost, tak tam neříká, aby to řešil s vedením, neříká, aby zavolal kamarádovi a řekl mu o tom, ale říká „Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy.“ Vidíte? Ani nemáte pravomoc někoho napravovat, dokud je nemilujete. Protože pokud vy jen máte pravdu a oni ne, tak ten přístup nezpůsobí Boží spravedlnost. Nemáte žádné právo napravit svého bratra, pokud ho nemilujete, a pokud v čem je napomínáte není pro jejich dobro – ne pro to, že jste frustrovaní. Nenapravujte ani svoje děti protože vás vyvedly z míry, opanujte svoje srdce a napravte svoje děti protože jsou víc, než co předvádí. Vy nenapravujete své děti, protože jste na ně naštvaní. Vy napravujete své děti, protože pro ně máte soucit a protože mají na víc, než co žijí. To se nazývá Láska a tak jsme povoláni, aby jsme milovali jedni druhé.

Takže verš 14:Nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti.

Předám to za chvíli vašemu pastorovi, ale chci vám říct – pokud jste se nikdy znovu nenarodili, proč by jste na sobě lpěli? Buďte upřímní, stejně nejste šťastní, život je pro vás boj, buďte upřímní – lidé vás můžou povzbudit i zlomit a daří se vám jen tak dobře, jak se daří věci. Pokud jste se nikdy nenarodili znovu, prosím znovuzroďte se dnes. Nechte ať vás krev Ježíše omyje a očistí, ať Duch Svatý přijde do vás a změní vás zevnitř. Právě teď jsou zde lidé, kteří se nikdy opravdu znovu nenarodili. Nikdy jste se opravdu nenarodili znovu, nikdy jste neřekli „Nechci žít pro sebe, chci žít pro Tvůj Obraz.“ Vím to ve svém srdci je to tak 6 lidí, co zde sedí, kteří se nikdy nevydali Ježíši a neřekli „Zde je můj život Pane.“ Takže vás dnes zvu, aby jste za mnou dnes přišli tam do bazénu a přijali ponoření [do] smrti, aby jste mohli vstoupit do života.

Protože pokud semínko nezemře a nepadne do země, tak zůstane samo. Ale pokud semínko zemře a padne do země, pak vyroste a přinese úrodu. Váš život je jako plátno, Bůh na něj namaloval pár kopečků, ale jsou úplně holé, a dal na obrázek jedno malé semínko – a to jste vy. A pokud to semínko nikdy nezemře a nepadne do země, tak tam bude sedět celý život a nikdy nic nezplodí. Ale pokud zemře a padne do země, tak se stane stromem. Řekněme, že to je semínko dubu a když vyroste, tak je tam velký dub. Máte zde v areálu jeden dub a na podzim jsou najednou všude bukvice. Začalo to jednou bukvicí, ale nyní jich je plný strom a spadnou na zem. Veverky je roznesou po celém vašem areálu. Ptáci létají, perou se o ně a upouští je po celém areálu. Zdá se. že některé jsou pojídány a spolknuty, ale bez ohledu na to, jsou bukvice po celém areálu. A po nějaké době kvůli tomu, že jedno semínko zemřelo a vyrostlo, máte celý areál zarostlý duby a jsou na nich miliony bukvic. – Kvůli jedinému semínku, které zemřelo a vyrostlo. To může být váš život. A zde je dobrá zpráva – jednoduchá víra říká „Je to pravda.“

Takže pokud jste se nikdy znovu nenarodili, znovuzroďte se dnes, bude pro nás čest vás pokřtít. Pokud jste byli křesťané a nikdy jste nebyli pokřtěni, potom vás dnes zveme také – na prohlášení Bohu, rodině, vašemu srdci – „Skončil jsem se životem pro sebe, dávám ho celý Tobě Bože.“ – On vás obmyje, osvobodí, a dá vám úplně nový život skrze Ježíše Krista. Pokud jste odpadli, odešli daleko a nedávno jste se vrátili „domů“ a cítíte, že chcete znovu potvrdit své vydání, tak vás pokřtíme.

Žehnám vám, děkuji, že jste mě zde dnes nechali mluvit. Ve jménu Ježíše.

Převzato z webu Nové-Stvoření.cz: Dan Mohler > Dobrá zpráva


Related Posts

Tags

Share This