Moc Božího Slova

29.11.2012 by

Boží Slovo praví:
BKR Římanům 10,17 „Tedy víra z slyšení, a slyšení skrze slovo Boží.“
Víra, kterou přijímáme Boží milost, je ze slyšení Božího Slova. Tato informace je velice důležitá. Boží Slovo nestačí jen číst, je třeba ho slyšet! A to nikoliv způsobem „jedním uchem dovnitř a druhým ven“. Boží Slovo musíme „slyšet“ nejen „ušima“, ale i „srdcem“. Slyšení Božího Slova skrze srdce je tím jediným správným způsobem „slyšení“. Je to slyšení, které přijímá Boží Slovo do srdce. Slyšení, při nemž je semínko Božího Slova zaseto do naší duše, kde pak klíčí, zapouští kořínky, až z něho vyroste rostlina naší víry.

Slyšení srdcem podporujeme čtením Božího Slova nahlas, čímž zapojujeme dva smysly – zrak i sluch. Uvolňujeme tak moc Božího Slova skrze jeho promlouvání svými ústy. Když čteme Boží Slovo sami, zapojujeme zrak, sluch, ústa i srdce, pokud se na něj soustředíme.  Když někdo nemůže číst sám, někdo mu může předčítat nebo si lze pustit Boží Slovo nahrané na nějakém nosiči (CD, MP3 apod.).

Bible sama o sobě tvrdí, že je Božím Slovem a vysvětluje nám svou účinnost. Pojďme se tedy podívat na několik textů.

BKR Židům 4,12 „Živáť jest zajisté řeč Boží a mocná, a pronikavější nad všeliký meč na obě straně ostrý, a dosahujeť až do rozdělení i duše i ducha i kloubů i mozku v kostech, a rozeznává myšlení i mínění srdce.“

ČSP 2 Timoteovi 3,16 „Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti.“

ČSP Jan 6,63b  „Slova, která jsem vám já pověděl, jsou duch a jsou život.“

ČSP Matouš 4,4 „On však na to řekl: ‚Je napsáno: ‚Člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.“‘

V Božím Slově nacházíme potravu pro svou duši, je v něm život a Boží moc. V Božím Slově se setkáváme s Bohem, v Božím Slově je Bůh sám. Boží Slovo nejsou jenom písmenka, je v něm život. Boží Slovo je živé.

ČSP Jan 1,1-4 „Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlo lidí.“

ČSP Jan 1,9-10 „Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, to přicházelo na svět. Na světě byl, svět skrze něj vznikl, a svět ho nepoznal.“

ČSP Jan 1,12-14  „Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. Ti se nenarodili z krve ani z vůle těla ani z vůle muže, nýbrž z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy.“

ČSP 1 Jan 1,1 „Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme pozorovali a čeho se naše ruce dotýkaly ohledně Slova života.“

Ježíš je Slovo. Všechno vzniklo skrze Slovo. Kdo má Slovo, má Ježíše.  Kdo věří Slovu, věří Ježíši. Slovo je život.  Boží Slovo má ohromnou moc. Proto je nutné Boží Slovo slyšet a poslouchat ho, neboli jednat podle něj. Boží Slovo obnovuje naší duši. Boží Slovo promlouvá do každé naší situace, musí se stát součástí našeho myšlení. Je třeba o něm rozjímat, přemýšlet, promlouvat o něm, číst si ho nahlas. Je třeba s ním doslova nakrmit svou duši. Boží Slovo v ní pak uvolní Boží život z ducha do naší duše i těla, a my budeme moci prožívat výhody spasení a uzdravení ve svém těle už tady a teď.

Přísloví 4,20-22 „Můj synu, věnuj pozornost mým slovům, k mým výrokům nakloň ucho. Ať nesejdou ti z očí, střez je v hloubi srdce. Dají život těm, kteří je nalézají, a zdraví celému jejich tělu.“

Jak čteme v těchto verších, je zde několik rad:
1) věnovat pozornost Božím výrokům,
2) naklonit k nim ucho,
3) nemají sejít z našich očí, tj. je třeba se na ně soustředit, a
4) máme je uchovat v hloubi srdce.

Je tedy třeba Božímu Slovu věřit a žít podle něj navzdory okolnostem. To všechno bude mít pozitivní vliv i na naši duši i tělo. Boží Slovo nás musí prolnout tak, že se jím staneme, a díky této obnově budeme duchovně vyzrávat.
ČEP Římanům 12,2 „A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“

Obnova mysli nám umožní postupně přijmout uzdravení těla i duše (osvobození). Musíme však věřit, že Ježíš už toto vše pro nás vydobyl, že je to již duchovní skutečností, kterou my pouze přijímáme vírou. Vítěztsví je už vydobyto, je dokonáno.

Není třeba prosit Pána, aby nás ovobodil, on už to udělal. My tomu musíme jen uvěřit a jednat podle toho. Máme chodit v autoritě nad hříchem i nad satanem a jednat podle daru Boží milosti, skrze pevnou víru v Boží Slovo. Skrze víru, že Boží Slovo je pravda a vše ostatní je lež. Přijímáním daru Boží milosti skrze víru musíme vyjít a zabrat zpět, co nám patří v Kristu Ježíši. Ano, někdy se zdá, že to nefunguje. Je to však jen proto, že satan je jak malé neposlušné dítě a nechce nás poslouchat. Má však problém v momentě, kdy my pevně, nepohnutelně stojíme na Božím Slově navzdory všem okolnostem a útokům ze zlé strany. Ježíš nám na křížil vydobyl zpět autoritu nad zlým, a satan nás tak musí poslouchat. On už byl na kříži poražen! (Kol 2,15) My jsme vítězové skrze Ježíše, skrze Slovo Boží!

Co sám Bůh říká o svém Slově? Nechť je to naším každodenním povzbuzením a posilou.

ČEP Izaiáš 55,11  „Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.“

ČEP Žalm 89,35  „neznesvětím svoji smlouvu, nezměním, co splynulo mi ze rtů.“

ČEP Římanům 3,4  „Naprosto ne! Ať se ukáže, že Bůh je pravdivý, ale ‚každý člověk lhář‘, jak je psáno: ‚Aby ses ukázal spravedlivý ve svých slovech a zvítězil, přijdeš-li na soud.'“

ČEP Jan 5,24  „Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a neopodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.“

ČEP 1 Jan 5,12 „Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Tento text je zajímavý přečíst nově, ve světle toho, co již víme: Kdo má Slovo, má život; kdo nemá Slovo, nemá život.“

Kéž vám Bůh dává moudrost ke slyšení a žití Božího Slova, abyste v něm měli život, život nynější i věčný…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Posts

Tags

Share This