Dobrá zpráva: Ježíš se nezměnil a nezmění!

20.11.2012 by

„Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i na věky.“ (Žid 13,8)

Uvedený verš vypovídá, jaký byl Ježíš v minulosti, jaký bude v budoucnosti a JAKÝ JE PRÁVĚ DNES. Jaký člověk byl vlastně Ježíš? Myslíš si, že uzdravoval nemocné? Nikdo nemůže číst Bibli a zároveň o tom pochybovat. V Matoušovi 9,35 je psáno: „Ježíš obcházel všechna místa i vesnice, učil v synagogách, kázal evangelium království a uzdravoval KAŽDOU NEMOC A KAŽDOU CHOROROBU.“
Jestliže Ježíš je stejný i dnes, pak existuje naděje i pro tebe a pro všechny ostatní lidi.

Marek v 6. kapitole zaznamenává: „A kamkoli vcházel do vesnic, měst i dvorců, kladli nemocné na tržiště a prosili ho, aby se směli dotknout jeho roucha. A kdo se ho dotkli, byli uzdraveni.“ Tak tohle byl Ježíš – ten, který uzdravuje.

Jaký byl Ježíš včera, takový je i dnes. Jestli chceš, tak si pochybuj, že v noci plují po obloze hvězdy a že Bůh tobě i všem ostatním řekl o Ježíši pravdu. Je-li Ježíš stejný i dnes, proč potom nejsou nemocní uzdraveni? Mohl bych však položit i jinou otázku. Je-li stále v Ježíši Kristu spasení, proč nejsou dnes všichni hříšníci spaseni?

Pouze ti hříšníci, kteří uslyší pravdu, přijmou ji a žijí podle ní, jsou spaseni. Jestliže nevěří Bohu a nepřijímají Krista, není to již Boží chyba. Neznamená to, že by se změnil Ježíš nebo že by ztratil moc spasit hříšné. Podobně platí i to, že má-li být někdo uzdraven, musí nejprve slyšet pravdu, a pak podle ní jednat.

Kdyby bylo o spasení kázáno tak málo pravdy jako o uzdravení, pak by bylo spaseno opravdu jen velmi málo hříšníků.

„Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ (J 8,32) Žádný hříšník nebude spasen zvěstí: „Nemusí to být Boží vůle, aby zrovna ty jsi byl spasen. Pán Bůh kdysi zachraňoval hříšníky, ale dneska se už změnil. Dnes už je spaseno jen velmi málo lidí. Třeba Bůh chce, abys zůstal ztracen a schytal ještě pár lekcí. A proto, milý hříšníku, musíš se modlit asi takto: „Pane, je-li to tvá vůle, spas mne.“

Nebyl by to bláznivý způsob kázání? Nikdo by neuvěřil a nikdo by nebyl spasen! Ale přesně totéž bylo hlásáno o uzdravení. Lidé neslyšeli pravdu, aby mohli být osvobozeni. Účelem této knihy je pomoci ti najít pravdu o Ježíši a jeho moci a ochotě uzdravit tě.

Ježíš se nezměnil. Je stále stejný. Chceme-li to, co od Ježíše přijali nemocní lidé v Bibli, musíme také dělat to, co dělali oni. Proč bychom se měli divit, že hříšník, který odmítá jít Boží cestou, není spasen? Proč bychom se měli divit, že nemocný, který nenásleduje biblického příkladu, není uzdraven? Jsi-li nemocen, buď ochoten udělat pro Ježíše stejné věci, které pro něho dělali nemocní lidi v Bibli. Potom přijmeš to, co oni – uzdravení. Prokážeš-li Ježíšovi nevěru jako lidé v Nazaretě, přijmeš to samé, co většina z nich – vůbec nic.

Bůh nikomu nestraní (Ř 2,11) Nemiluje víc ostatní lidi než tebe. Ježíš řekl: „Proste a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno.“ (Mt 7,7) Bůh uslyší tebe i tvé tlučení. Jsi pro něho stejně důležitý jako kdokoliv jiný. Pán Bůh nemá žádné oblíbence…

(Výňatek z knihy „Můžeš změnit svůj osud“, John Osteen, 2.kapitola)

 

K tomuto zamyšlení by se hodilo ještě dodat několik textů z Písma. (Citace níže jsou z překladu ČSP.)

Jan 6,37-38  „Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně, a kdo ke mně přichází, toho jistě nevyženu ven. Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil svou vůli, ale vůli toho, který mne poslal.“

Matouš 4,23-24 „A obcházel celou Galileu, učil v jejich synagógách, hlásal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost v lidu.  24 Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii. Přinášeli k němu všechny nemocné, kteří byli sužováni rozličnými nemocemi a mukami, démonizované, náměsíčné i ochrnuté, a uzdravil je.“

Matouš 14,35 „Jakmile ho muži z toho místa poznali, poslali zprávu do celého okolí. Přinesli k němu všechny nemocné a prosili ho, aby se směli jen dotknout třásní jeho šatu; a všichni, kdo se dotkli, byli uzdraveni.“

 

 

Related Posts

Tags

Share This