Plné evangelium

Mám pro tebe dobrou zprávu! Ježíš Kristus každého z nás miluje! Bůh tě miluje a až zjistíš, co pro tebe udělal, zamiluješ si ho také!

Když Adam s Evou v ráji učinili nesprávné rozhodnutí a jednali podle vlastního úsudku na popud satana v podobě hada, způsobili si duchovní smrt, tj. oddělení jejich ducha od Ducha Božího. Viz
Genesis 2,16-17 „A Hospodin Bůh člověku přikázal: ‚Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.'“

Předali tak svou pravomoc panovat nad zemí a spravovat ji (Genesis 1,28 a 2,15)  satanovi, jehož poslechli. Jejich duch byl mrtvý, v duši jim začínal bujet vir svévole a sobectví a těla začala podléhat nemocem, postupnému stárnutí a smrti. Jejich hříchy (skutky činěné v nesouladu s Boží vůlí) byly Bohem odpouštěny jen kvůli krvi zástupných obětí – zvířat. Jelikož Bůh ale lidi jako své děti stále miloval, vymyslel s Ježíšem, svým Synem, plán, jak jim znovu ducha a autoritu nad zemí vrátit. Jelikož Bůh svým rozhodnutím stanovil, že země má být ve správě lidí, neučinil nápravu svým zásahem „zvenčí“ (např. zničením satana), ale skrze nevinného člověka – Ježíše Krista počatého z Ducha a narozeného z panny.

Ten zde na zemi prožil 33 let a neustále činil Boží vůli, nehřešil. Náboženským vůdcům tehdejší doby byl svou popularitou a mocnými skutky natolik  trnem v očích, že ho chtěli zabít, k čemuž si nakonec záminku našli. Ježíš tak zemřel (jak předpovídalo mnoho proroctví ve Starém zákoně) na kříži jako nevinný člověk, a jeho oběť (v podstatě nejvyšší možný projev lásky) má proto v Božích očích takovou cenu, že je kvůli Ježíšově nevinně prolité krvi ochoten odpustit celému světu jeho hříchy – jakkoli malé či velké, jednorázové či mnohokrát opakované. Na každém z nás, i na tobě, pak je, abychom tuto milost, toto odpuštění nabízené zdarma, přijali vírou (důvěrou). Po svém vzkříšení nám zde Ježíš zanechal svého Ducha jako zmocnění k tomu, abychom jednali opět v navrácené autoritě obdobně jako on:

ČEP Jan 20,21-22  „Ježíš jim znovu řekl: ‚Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.‘ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: ‚Přijměte Ducha svatého.'“

Ježíš na kříži přibil tvé hříchy, které si udělal, děláš a které si ještě nestihl udělat. Prostě všechny. Ježíš na kříži nesl nejen hříchy, ale i všechny tvé nemoci, všechny tvé bolesti, on tě uzdravil svými jizvami! To se stalo před dvěma tisíci lety, už je to hotové! My k tomu nemůžeme nic přidat. Ježíš tě uzdravil na těle, Ježíš uzdravil tvou duši. Ježíš zaplatil tvůj dluh. Ježíš zaplatil za tvé hříchy, nemoci, bolesti. Ty nemusíš nic platit! Ježíš tě vykoupil ze všech prokletí. Ježíš pro tebe vydobyl zpět všechna požehnání. Ty to musíš jen přijmout. Prostě uvěřit té úžasné zprávě. Byli jsme uzdraveni na třech rovinách – duchovní, duševní i tělesné, musíme tomu jen věřit a podle toho jednat. Pojďme se nyní podívat do Božího Slova na související verše.

ČEP Izaiáš 53,4-5  „Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.“

ČSP Matouš 8,16-17  „Když nastal večer, přinesli k němu mnoho démonizovaných; i vyhnal duchy slovem a všechny nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izaiáše: ‚On sám naše slabosti vzal a nemoci nesl.'“

ČSP 1 Petr 2,24 „On sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho zraněním jste byli uzdraveni.“

Ježíš se sám prohlašuje za lékaře. Když je mu vytýkáno, že jí s hříšníky:
ČSP Matouš 9,12 „On to uslyšel a řekl: ‚Lékaře nepotřebují silní, nýbrž ti, kteří se mají zle.'“

ČSP Matouš 4,23 „A obcházel celou Galileu, učil v jejich synagógách, hlásal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost v lidu.“

Ježíš činil jenom vůli svého Otce, nedělal tyto skutky z vůle vlastní:
ČSPJan 6,38 „Nebo jsem sestoupil z nebe, ne abych činil svou vůli, ale vůli toho, který mne poslal.“

Jeden člověk si nebyl jistý, a tak se Ježíše zeptal:
ČSP Matouš 8,2-3  „A hle, přišel malomocný, klaněl se mu a říkal: „Pane, kdybys chtěl, jsi mocen mne očistit.“  On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď očištěn.“ A hned byl očištěn od svého malomocenství.“

ČSP Židům 13,8 „Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.“

Není to úžasné? Ježíš je stále stejný. Včera, dnes, napořád! Uzdravoval, když byl na zemi, a vydobyl zdraví pro všechny, kdo žili po jeho smrti, a tudíž i pro ty, kdo žijí dnes. Samozřejmě si asi kladete otázku, proč to tedy tak málo lidí žije? Ale k tomu jsou tyto stránky. Zůstaňte tedy s námi a věříme, že najdete odpovědi na otázky, které vás budou zajímat.

ČEP Efezským 2,1-8  „I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k nim kdysi patřili; žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni! Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Milostí tedy jste spaseni skrze víru.“

ČSP Římanům 5,17-19  „Jestliže proviněním jednoho člověka smrt vládla skrze toho jednoho, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze toho jednoho, Ježíše Krista.  A tak tedy: jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi ospravedlnění k životu. Jako se skrze neposlušnost jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se také skrze poslušnost jednoho stanou mnozí spravedlivými.“

Římanům 3,22-26 „Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista pro všechny a na všechny ty, kdo věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a postrádají Boží slávu, ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Jeho Bůh ustanovil za prostředek smíření skrze víru v jeho krev, aby ukázal svou spravedlnost s ohledem na prominutí prohřešení, jež byla spáchána již dříve v čase Boží shovívavosti, a aby ukázal svou spravedlnost v nynějším čase, takže sám je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry Ježíšovy.“

1 Jan 4,9-10 „V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého Syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako ob컝 smíření za naše hříchy.“

2 Kor 5,19-21 „Nebo Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění, a uložil v nás to slovo smíření. Jsme tedy Kristovi vyslanci a Bůh jako by vás skrze nás vyzýval. Na místě Kristově prosíme: Smiřte se s Bohem. Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my stali Boží spravedlností v něm.“

Žalm 103,2-5  „Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla.“

Postupně se budeme zabývat hlouběji většinou aspektů vykoupení. K mnohým zde uvedeným textům se ještě vrátíme v zamyšleních. Čtěte Boží Slovo a hledejte v něm pravdu, neboť je psáno:
Jan 8,31-32 „Ježíš říkal Židům, kteří mu uvěřili: ‚Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.'“

Zůsťaňme tedy v jeho Slovu a buďme svobodní!