Tajemství evangelia zjeveno!

Apoštol Pavel hovoří na několika místech v Novém zákoně o zjevení „TAJEMSTVÍ“, které bylo po časy věků zamlčeno, NYNÍ JE VŠAK ZJEVENO!

Pavel píše o „svém evangeliu“. Dává tím jasně najevo, že se mu dostalo zjevení tajemství evangelia a že jeho posláním bylo ho zvěstovat všem lidem včetně pohanů.

Někteří tvrdí, že to tajemství bude vyjeveno až na konci věků. Ale apoštol Pavel na jiných místech svých listů nenechává nikoho na pochybách, že právě jemu bylo tajemství evangelia již zjeveno a že tomu zjevení rozumí.

ČSP Římanům 16,25-26  „Tomu, kdo je mocen vás upevnit podle mého evangelia a zvěsti o Ježíši Kristu, podle zjevení tajemství, které bylo po časy věků zamlčeno, nyní však bylo zjeveno a skrze prorocká Písma podle nařízení věčného Boha oznámeno všem národům k poslušnosti víry.“

ČSP 1Kor 2,1 „Také já, bratři, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství vznešenými slovy nebo moudrostí.“

ČSP Efezským 3,1-5: „Z toho důvodu já, Pavel, vězeň Krista Ježíše pro vás pohany –  pokud jste vskutku slyšeli o správě Boží milosti, jež mi byla pro vás dána,  že mi bylo ve zjevení oznámeno tajemství, jak jsem o něm předem krátce napsal. Z toho můžete při čtení poznat, že rozumím tajemství Kristovu které v jiných pokoleních nebylo lidem oznámeno tak, jak to nyní bylo Duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům…

ČSP Efezským 6,19-20: „abych směle oznámil tajemství evangelia,  pro něž jsem poslem v řetězech, a osmělil se v něm tak, jak mi náleží mluvit.“

A tak se zde konečně dozvídáme to ohromné tajemství evangelia, které bylo zjeveno přímo Duchem svatým až po ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Nebylo dokonce zjeveno ani učedníkům, kteří s Pánem osobně chodili! Písmo vysvětluje, proč tomu tak bylo. Kdyby bylo bývalo zjeveno, k ukřižování Ježíše by bylo nedošlo. (1Kor 2,8)

ČSP Koloským 1,26-27: „to tajemství, které bylo od věků a od prvních pokolení ukryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým,  kterým Bůh toužil oznámit, jaké je bohatství slávy tohoto tajemství mezi pohany: tím tajemstvím je Kristus ve vás, naděje slávy.“

Tajemstvím evangelia je život Ježíše Krista v každém znovuzrozeném člověku! Není to úžasné? Ježíš je ve mě, Ježíš je ve vás! Ježíš je v každém z nás, kdo věří v Ježíše Krista jako svého Pána! Kdyby satan věděl, že ukřížováním Ježíše umožní život Ježíše v každém křesťanovi, nikdy by ho neukřižoval!

Ze zjeveného tajemství evangelia skrze apoštola Pavla se dozvídáme to, co se předtím nikdo jiný nedozvěděl. Nemohl se to dozvědět. Takže prozrazené „tajemství evangelia“ se dozvídáme až díky apoštolu Pavlovi.

Dokonce se v Písmu u apoštola Petra setkáváme s tím, že i učedníci Pána Ježíše někdy plně nerozuměli tomu, co Pavel hlásal a připadalo jim to nesrozumitelné. Měli o tom pochybnosti. Apoštol Pavel však říká, že hlásal-li by někdo evangelium jiné, než které bylo zjeveno a jím kázáno, ať je zatracen. (Gal 1,8-9 ) A o evangeliu hovoří jako o „svém evangeliu“. (Řím 16,25) Plné poznání hloubky evangelia se tedy dozvídáme skrze apoštola Pavla. Není odkryté až v knize Zjevení nebo přes  jiné lidi, kteří si na tom vytvořili i své vlastní učení o evangeliu, ale už v Pavlových epištolách! Tajemství evangelia je zjeveno! JEŽÍŠ KRISTUS JE VE VÁS! Moc, která vzkřísila Ježíše Krista, je ve vás!

ČSP Římanům 8,11 „Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkřísil [Ježíše] Krista z mrtvých, oživí i vaše smrtelná těla skrze svého Ducha, který ve vás přebývá.“

Všechno, co je v rozporu s Pavlovým evangeliem, vlastně není evangeliem.

Rozhodně stojí za to modlit se podobně, jako se apoštol Pavel modlil za nás v Efezským 1,17-23 a Efezským 3,16-21. Když se tomu budete věnovat, dostanete zjevení věcí tak, že vaše víra prorazí strop 😉

(K hlubšímu prorozumění „TAJEMSTVÍ EVANGELIA“  je určeno celé vyučování od Curryho Blakea „Nový člověk„, které velmi doporučujeme. Konkrétně ve třetím díle tohoto vyučování najdete hlouběji rozvedené verše a myšlenky, které v tomto krátkém souhrnu zazněly.)

Nový člověk – Curry Blake – 3. díl