Válka skončila 3

23.12.2012 by

Ježíš vzal všechno na sebe.

BKR Izajáš 40,1-2: „Potěšujte, potěšujte lidu mého, dí Bůh váš. Mluvte k srdci Jeruzaléma, a ohlašujte jemu, že se již doplnil čas uložený jeho, že jest odpuštěna nepravost jeho, a že vzal z ruky Hospodinovy dvojnásobně za všecky hříchy své.“

Bůh v tomto verši vlastně mluvil k Janu Křtiteli, aby zvěstoval jeho obsah (srovnejte Iz 40,3 a Jan 1,23).

Když jsem zažil Boží slávu, uvědomil jsem si svoji skutečnou nehodnost a okamžitě jsem v srdci věděl, že si zasluhuji být zahuben.

Také Izajáš, když uviděl Hospodina v celé jeho nádhěře a slávě, padl na tvář a zvolal:
ČEP Isajáš 6,5: „I řekl jsem: ‚Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím, a spatřil jsem na vlastní oči Krále, Hospodina zástupů.'“

Každý člověk o němž je v Bibli psáno, že uviděl Boha, očekával, že bude následovat jeho záhuba. To je Boží spravedlnost. Nic jiného si nezasluhujeme. Neexistuje žádný způsob, kterým byste mohli odčinit následky svých hříchů pouze v tomto fyzickém světě.  Hřích je děsivá věc.

Izajáš 40,2 je prorocké slovo o Pánu Ježíši Kristu. Nemluví o tom, že Jeruzalém si už dost užil fyzického utrpení, a teď že Bůh říká: „Válka skončila.“ Tento verš mluví o válce, kterou Bůh vedl proti lidem kvůli jeho hříchům. Říká: „Když přijde Mesiáš, vezme na sebe naše hříchy. Tím válka skončí, protože za naše hříchy bude zaplaceno. Bůh Otec vloží na svého syna, Pána Ježíše Krista, dvakrát víc hněvu, než by si celé lidstvo za své hříchy zasloužilo.“ Ježíš za nás nesl naše hříchy a nyní válka skončila.

Když si přečtete celou 40. kapitolu proroka Izajáše, uvidíte, že je prorockým slovem o Ježíši a o tom, co vykoná, až přijde. Říká, že Jan Křtitel měl oznamovat lidem, že Boží hněv byl usmířen. Válka skončila. Bůh se už na vás nehněvá. Hřích už není hlavním problémem. Ježíš zaplatil za vaše hříchy.

Proroctví o Pánu Ježíši pokračuje i v dalších kapitolách Izajáše. Obsahuje verše a pasáže, které Jan Křtitel chápal a při svých kázáních prezentoval jako pokyny, které mu Bůh dal.

Ježíš byl nelidsky zohaven. Obličej žádné osoby, která kdy žila na zemi, nebyl zohaven tak, jako obličej Pána Ježíše.

BKR Izajáš 52,13-14: „Aj, služebníku mému šťastně se povede, vyvýšen, vznešen a zveleben bude velmi. A jakož mnozí se nad ním užasnou, že tak zohavena jest nad jiné lidi osoba jeho, způsob jeho nad syny lidské.“

Ježíš už nevypadal ani jako člověk. Jeho tělo bylo tak zničené, že nevypadalo lidsky. Ježíš vzal na svém těle naše hříchy na kříž.

ČSP 1 Petr 2,24: „On sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho zraněním jste byli uzdraveni.“

ČEP Izajáš 53,5: „Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.“

Všechny hříchy, neduhy, choroby celé lidské rasy, každá tělesná vada, nádor a zvrácenost vstoupily do fyzického těla Pána Ježíše Krista. Měl tak znetvořenou podobu, že už nevypadal jako člověk. To Bůh udělal svému Synu.

Film „Umučení Krista“ světoznámého herce a režiséra Mela Gibsona, o kterém lidé říkají, že jsou scény bití a ukřižování příliš drastické, ukázal jen fyzickou stránku bití. Neexistuje však způsob. kterým by bylo možné zobrazit, vylíčit či ukázat duševní a duchovní utrpení našeho Pána Ježíše, kterým procházel. Nikdo si neumí představit tu trýzeň a ten zápas, když Pán Ježíš v Getsemanské zahradě myslel na to, že se stane hříchem, který tak nenáviděl a ze kterého nás přišel vysvobodit. (Mat 26,36-39.42) On se musel stát tímto hříchem, abychom se my mohli stát spravedlností Boží.

Náš dnešní náboženský systém v určitém smyslu zredukoval účinek vykoupení Pánem Ježíšem Kristem, když říká: „I když jste se znovuzrodili a učinili Ježíše svým Pánem, Bůh se na vás hněvá pokaždé, když zhřešíte. Pokud je ve vašem životě nevyznaný a tudíž neodpuštěný hřích, neodpoví na vaše modlitby.“ V podstatě jde o to, že jsme Ježíše učinili jen částí řešení, když říkáme: „Ano, musíte přijmout vykoupení v Pánu Ježíši, ale musíte také činit pokání, cítit se hrozně, když zhřešíte, plazit se v prachu atd.“ Lidé, kteří něco takového tvrdí, nechápou celkovou cenu, kterou za nás Ježíš zaplatil.

BKR Žalm 22,2a „Bože můj, Bože můj, pročež jsi mne opustil?

Po té, co Bůh Otec vložil všechny hříchy, nemoci a bolesti celého světa na svého Syna, otočil se k němu zády. Bůh opustil jediného Syna, protože to byla odplata za to, co jsme si všichni, vy i já, zasloužili. Bůh Ježíše zavrhl, abychom vy i já nebyli zavrženi. Ježíš za nás zaplatil strašlivou cenu, která upokojila Boží hněv. On už se nehněvá, ať už si udělal cokoliv špatného. Tomu tedy říkám dobrá zpráva.

BKR Izajáš 53,2: „Nebo před ním vyrostl jako proutek, a jako kořen z země vyprahlé, nemaje podoby ani krásy. Viděli jsme jej, ale nic nebylo viděti toho, proč bychom ho žádostivi byli.“

Někteří říkají: „Ó, kdybych tak jen mohl být jedním ze dvanácti učedníků a chodit s Ježíšem. To by bylo úžasné!“ Ne, bylo by těžké uvěřit, že je Bůh. Ježíš ušel 30-40km v horkém podnebí Judeje pěšky. Nesprchoval se, neměl po ruce luxusní hotel. Byl špinavý, vlasy měl slepené a rozcuchané a pravděpodobně byl i cítit. Chodil v jednom obleku celý den, den za dnem, týden za týdnem. Tehdy to nebylo nic neobvyklého, lidé tak tehdy žili.

Lidé ho přehlíželi, nevšímali si ho, brali ho jako samozřejmost a nijak zvlášť ho neuznávali ani si ho necenili. Toto přehlížení a nezájem strpěl i za vás!

CEP Izajáš 53,3-4: „Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.“

Nenesl žádnou vlastní bolest ani utrpení, protože nikdy neudělal nic, co by ho přivedlo do trápení a strádání. Pán na sebe vzal všechno naše utrpení, bolesti a strádání.

ČEP Izajáš 53,4-5: „Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.“

Lidé se snaží omezit použití tohoto verše jen na duševní nebo duchovní problémy. Tento verš je však citován v Matouši 8 poté, co Ježíš uzdravil tchýni a mnoho dalších lidí (verš 14-17).

ČSP Matouš 8,17 „aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izajáše: ‚On sám naše slabosti vzal a nemoci nesl.'“

Z tohoto novozákonního komentáře  k Izajáši 53,5 vyplývá, že uzdravení není omezeno jen na duchovní a duševní problémy. Ježíš trpěl tak mnoho, že můžeme přijmout úplné uzdravení jeho ranami – ducha, duše i těla.

ČEP Izajáš 53,6: „Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.“

Ježíš na sebe vzal provinění celého světa. Všechny hříchy, které kdy byly na zemi spáchány – vraždy, sexuální nemravnost a všechny ostatní bezbožné skutky – vstoupily do Ježíšova těla. Skutečně na něj byla uvalena provinění nás všech.

Related Posts

Tags

Share This