Vydobyto na kříži

9.1.2013 by

Zamyšlení nad tím, co Ježíš vydobyl na kříži

Pojďme se společně podívat na Boží slovo, které hovoří o tom, co pro nás Ježíš vydobyl na kříži.

Galatským 3,13-14 Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona tím, že se stal za nás prokletím, neboť je napsáno: ‚Proklet je každý, kdo je pověšen na dřevě.‘ To proto, aby k pohanům přišlo to Abrahamovo požehnání v Kristu Ježíši a abychom skrze víru přijali zaslíbení Ducha.

„…abychom skrze víru přijali zaslíbení Ducha.“

 Z čeho, že nás to Kristus vykoupil? “Kristus nás vykoupil z prokletí zákona tím, že se stal za nás prokletím“! Ježíš nás vykoupil z prokletí neboli důsledků nedodržování Božího zákona. My ty důsledky již nemusíme nést! To je nádherná představa, že? Zákon je platný a jeho nedodržování nás dostává pod prokletí. Jenže Ježíš nám vydobyl milost, my žijeme pod milostí. Milost je důsledkem vykoupení z prokletí kvůli nedodržování Božího zákona. Jenže pozor, ono „vykoupení z prokletí“ se přijímá vírou a k té víře je samozřejmě nutné „poznání a pochopení“ tohoto faktu. Abychom mohli věřit, musíme vědět čemu. Proto toto prokletí na nás bez přijetí vírou může působit a také působí. Poznání a uchopující víra toto prokletí ruší. Prakticky to znamená tzv.“přejít ze smrti do života“. Žít pod milostí.

28. kapitola 5. Mojžíšovy knihy vyjmenovává požehnání, která plynou z poslušnosti, ale také vyjmenovává „prokletí zákona“ neboli důsledků nedodržování Božího zákona. Pojďme se podívat na část těch prokletí:

5. Mojžíšova 28,15-22 ČEP Jestliže však nebudeš Hospodina, svého Boha, poslouchat a nebudeš bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy a nařízení, která ti dnes udílím, dopadnou na tebe všechna tato zlořečení, Prokletý budeš ve městě a prokletý budeš na poli. Prokletý bude tvůj koš i tvá díže. Prokletý bude plod tvého života i plodiny tvé role, vrh tvého skotu i přírůstek tvého bravu. Prokletý budeš při svém vcházení a prokletý při svém vycházení. Hospodin na tebe pošle prokletí, zděšení a zmar ve všem, k čemu přiložíš ruku a co budeš dělat, dokud nebudeš zahlazen. Zanikneš rychle pro své zlé jednání, protože jsi mě opustil. Hospodin způsobí, že se tě bude držet mor, dokud s tebou neskoncuje v zemi, kterou přicházíš obsadit. Hospodin tě bude bít úbytěmi a zimnicí, palčivou horečkou, mečem, obilnou rzí a snětí; ty tě budou pronásledovat, dokud nezanikneš.

5. Mojžíšova 28,58-61 ČEP Jestliže nebudeš bedlivě dodržovat všechna slova tohoto zákona, napsaná v této knize, a bát se toho slavného a hrozného jména Hospodina, svého Boha, dopustí Hospodin na tebe i na tvé potomstvo neobyčejné rány, rány veliké a vytrvalé i nemoci zlé a vytrvalé. Obrátí na tebe všechny egyptské choroby, jichž se lekáš, a ony na tobě ulpí. Hospodin na tebe uvede též každou nemoc a každou ránu, o níž není psáno v knize tohoto zákona, dokud nebudeš zahlazen.

 Z toho všeho a ještě z mnoha dalších nepříjemností nás Ježíš vykoupil! Vykoupil nás ze zimnice, moru (neboli smrtelných nemocí), vykoupil nás z horečky, meče, z ran, vytrvalých nemocí, chorob atd.

Z čeho dalšího nás Ježíš vykoupil?

Izaiáš 53,4-5 ČEP Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.

Čtete to stejně jako já? Ježíš nesl nejen naše bolesti, nemoci, on nezemřel pouze za naše hříchy!

Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.“ Uzdraveni plně, cele, dokonale. Psychicky, fyzicky, duchovně. Prostě dokonale.

 Koloským 2,9-10 V něm je přece vtělena všechna plnost božství; v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.

Osobně nevěřím, že Bůh dělá něco napůl. V Ježíši jsme dosáhli plnosti, „jeho jizvami jsme uzdraveni”.

1 Petrův 2,24-25a On ‚na svém těle vzal naše hříchy‘ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. ‚Jeho rány vás uzdravily.‘

‚Jeho rány vás uzdravily.‘ Bratři a sestry, Ježíšovy rány nás uzdravily. Už se to stalo před 2000 lety!

 Netřeba hledat Boží vůli v otázce uzdravení ve vlastní situaci. Boží slovo zjevuje Boží vůli pro každého. Jsou otázky, na které v Božím Slově nemáme vyjevenou Boží vůli. Pak je na místě modlitba: „Je- li to tvá vůle…“ Ale v otázce uzdravení je Boží vůle zcela a jasně vyjevena. „Jeho jizvami jsme uzdraveni.“ Kdo? Všichni. Bůh nikomu nestraní (Řím 2,11). Tedy přesněji řečeno všichni, kdo uvěří Božímu slovu, které již bylo Bohem vysláno, aby vykonalo, k čemu je Bůh poslal. Jeho ranami jsme byli uzdraveni.

 

Related Posts

Tags

Share This